Konfigurator
jest pusty
 

1. WAŻNE INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW / ADMINISTRATORÓW.

Za bezpieczeństwo na placach zabaw odpowiada jego Zarządca / Administrator placu zabaw, który w celu zapobiegania wypadkom, zgodnie z normą PN-EN 1176-7:2009 powinien, stosować system zarządzania obiektem gwarantujący spełnienie wymogów dotyczących kontroli. Idealnym narzędziem wspierającym stosowanie system zarządzania obiektem jest Książka Placu Zabaw.
Głównym celem książki jest promowanie zarządzania bezpieczeństwem na placach zabaw. Daje to Zarządcy pewność, że dopełnił wszystkich obowiązków w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw, za który jest odpowiedzialny. Książka placu zabaw zapewnia nie tylko spełnienie wymogów kontroli, ale stanowi kompletny system zarządzania placem, zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i pozostałych prac związanych z jego nadzorowaniem i utrzymaniem.

Częstym błędem jest przeświadczenie, ze zakupując urządzenia zabawowe z certyfikatem Zarządca nie musi wykonywać żadnych dodatkowych prac, ponieważ posiada dokument, który go chroni, a odpowiedzialność za ewentualne wypadki spoczywa na producencie. Podejście takie skutkuje częstymi zaniechaniami w zakresie kontroli placów zabaw co zwiększa ryzyko urazów dzieci, a co za tym idzie, odpowiedzialności karnej Zarządcy. Tylko odpowiednio wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem na placach zabaw i praktykowanie okresowych kontroli i konserwacji może zagwarantować Zarządcy, że zrobił wszystko, aby zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom na podlegających mu placach.

Dodatkowym atutem jest fakt, ze wykonywanie okresowych kontroli budzi zaufanie rodziców oraz opiekunów do placu zabaw, na którym bawią się ich dzieci.

2. PLAN KONTROLI

a. REGULARNE OGLĘDZINY

Przeprowadzane są ……… razy na tydzień (nie rzadziej niż co 7 dni)
raport z kontroli sporządzony jest na formularzu Oględziny regularne.

Zakres kontroli (ujęty w formularzu) obejmuje ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych, Kontroli wizualnej podlegają: czystość, stan nawierzchni, kompletność urządzeń, widoczne pęknięcia oraz ogólny stan bezpieczeństwa placu zabaw.

b. KONTROLA FUNKCJONALNA (Przeprowadzana przez wykwalifikowany personel lub jednostkę)

Przeprowadzana jest ……… razy w roku (nie rzadziej niż co 3 miesiące), a raz w roku podczas kontroli podstawowej.
raport z kontroli sporządzony jest na formularzu Kontroli funkcjonalnej.

Zakres kontroli (ujęty w formularzu) obejmuje kontrolę funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie jego zużycia. Kontrolą objęte są: regulamin, nawierzchnia, prześwity dolne urządzeń, stabilność, kompletność urządzeń, poziom zużycia oraz stan połączeń.

c. KONTROLA PODSTAWOWA / COROCZNA (Przeprowadzana przez wykwalifikowaną jednostkę)

Przeprowadzana jest 1 raz w roku.

raport z kontroli sporządzony jest na formularzu Kontrola Podstawowa / Coroczna.
po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostaje Raport dotyczący oceny ryzyka za dany rok.

Kontrolę przeprowadza wykwalifikowana jednostka kontrolna.

Zakres kontroli (ujęty w formularzu) ocena poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, śladów rozkładu lub korozji, regulaminu, ogrodzenia, przestrzeni minimalnych urządzeń, oznaczenia, stabilności, kompletności i poziomu zużycia urządzeń, stanu połączeń a także możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw, dodanych lub wymienionych elementów składowych, przy czym może ona wymagać odkopywania lub demontażu pewnych części. W zakres kontroli podstawowej wchodzi także ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa l ryzyka na podstawie danych o dotychczasowych przeglądach, pracach konserwacyjnych, usterkach i wypadkach.
W ramach kontroli podstawowej, po jej pozytywnym zakończeniu lub wprowadzonych pracach naprawczo/konserwacyjnych, zostanie wydane Świadectwo Techniczne Placu Zabaw.

d. KONTROLA PIĘCIOLETNIA (Przeprowadzana przez wykwalifikowaną jednostkę)

Wynika z przepisów ustawy Prawo Budowlane, przeprowadzona nie rzadziej niż raz na pięć lat przez wykwalifikowaną jednostkę kontrolną lub osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

3. HARMONOGRAM KONSERWACJI l NAPRAW

Harmonogram konserwacji i napraw jest ściśle związany z planem kontroli oraz przeprowadzanymi okresowo kontrolami zgodnie z normą PN-EN 1176-7, Prace konserwacji i naprawy należy przeprowadzać po czynnościach kontrolnych zgodnie z wynikami i uwagami zapisanymi w raportach.

Zgodnie z normą PN-EN 1176-7 pkt. 8.2, Zarządca powinien przestrzegać harmonogramu regularnej obsługi i konserwacji urządzeń, który uwzględnia lokalne warunki oraz zalecenia producenta, Jednocześnie właściciel lub osoba odpowiedzialna za konserwację wyposażenia powinna rejestrować wszelkie prace konserwatorskie w Rejestrze konserwacji i napraw. Wszelkie czynności konserwacyjne i naprawcze powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Przyjmuje się następujący harmonogram prac konserwacyjnych i naprawczych na placu:

PO OGLĘDZINACH CODZIENNYCH należy:

 • usunąć potłuczone szkło lub inne zanieczyszczenia,
 • wyrównać poziom nawierzchni (w przypadku nawierzchni sypkiej) zgodnie z oznaczeniem poziomu nawierzchni na urządzeniach,
 • wykonać inne prace wynikające z raportu z kontroli oględziny codzienne.

PO KONTROLI FUNKCJONALNEJ należy:

 • przeprowadzić konserwację nawierzchni placu zabaw,
 • uzupełnić do prawidłowego poziomu nawierzchnię z luźnych materiałów, a nawierzchnię syntetyczną naprawić,
 • przeprowadzić konserwację połączeń śrubowych (dokręcenie),
 • zapewnić utrzymanie wolnych przestrzeni wokół urządzeń,
 • w razie konieczności przeprowadzić konserwację części smarowanych (łożyska),
 • wykonać inne prace wynikające z raportu z kontroli Funkcjonalnej.

Po KONTROLI PODSTAWOWEJ / COROCZNEJ należy:

 • wykonać czynności konserwacyjne realizowane po kontroli funkcjonalnej,
 • w razie potrzeby wymienić tabliczki znamionowe,
 • w razie potrzeby wykonać renowację malarską drewnianych elementów urządzeń,
 • wykonać konserwację powłok lakierniczych w przypadku wystąpienia ich ubytków,
 • wykonać inne prace wynikające z raportu z kontroli podstawowej / Corocznej.

Konserwacja malarska przeprowadzona jest z uwzględnieniem farb zalecanych przez producenta urządzeń i posiadających odpowiednie atesty.

4. PROCEDURY

OGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Na placu zabaw należy ustawić regulamin zawierający numer telefonu do głównych służb ratunkowych – policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, a także numer kontaktowy do osoby zarządzającej placem, na wypadek poważnych zniszczeń na placu (wg PN-EN 1176-7:2009, pkt. 8,2,4).

Należy zapewnić stały dostęp, pozbawiony przeszkód, do wejścia, wyjścia oraz przejścia awaryjnego, przeznaczonych dla użytkowników oraz służb.

Jeżeli wyposażenie placu zabaw nie jest bezpieczne, zaleca się zamknąć dostęp do obiektu.

USTERKI

Jeżeli w trakcie czynności obsługowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności ujawnione zostają usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, należy je niezwłocznie usunąć. Jeśli nie jest to możliwe, niesprawne wyposażenie należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie, np. unieruchamiając je, ograniczając do niego dostęp lub demontując. W takim przypadku każda usterka powinna być odnotowana w Rejestrze usterek.

Jeżeli urządzenie jest tymczasowo demontowane, należy zabezpieczyć lub usunąć jego fundamenty w taki sposób, aby nie stanowiły żadnego zagrożenia dla użytkowników placu,

WYPADKI

każdy wypadek należy odnotować w Rejestrze wypadków oraz opisać przy pomocy Formularza Rejestracji wypadku. Szczegółowy opis przebiegu wypadku jest podstawą do oceny ryzyka, wykonywanej corocznie w celu analizy bezpieczeństwa placu zabaw- W razie konieczności kontrolę powypadkową przeprowadzić powinna niezależna jednostka inspekcyjna, która wyda orzeczenie o stanie technicznym placu zabaw oraz poprawności urządzeń w odniesieniu do norm PN-EN 1176 a7,2009,

MODYFIKACJE URZĄDZEŃ

Zmiany w elementach lub zespołach urządzeń zabawowych, a także zmiany w wyposażeniu dodatkowym, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo tego wyposażenia, należy wykonywać po konsultacji z producentem lub osobą kompetentną, a wszelkie modyfikacje należy odnotować w tabeli ,,Wprowadzone Modernizacje”.